กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อรพิณ สุขใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0818216179
อีเมล์ : orapin_sp@hotmail.com
ที่อยู่ :
36/2 หมู่ 5 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ปริญญาตรี/ศษบ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง /ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
4 ปี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านคำในภาษาไทยไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3