กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธนกฤษ แสงอุทัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5596847
อีเมล์ : aomlaom@hotmail.com
ที่อยู่ :
เลขที่ 54 หมู่ 9 ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ศิลปศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 มิถุนายน 2557 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3 การเสริมแรงผู้เรียนให้มีความรู้อย่างแม่นยา ในเรื่องทัศนศิลป์ และความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติและการเสริมแรงผู้เรียน
4 ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5 การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะการวาดภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2