กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุรีย์ เมืองทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : โภชนาการชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ : 0870799634
อีเมล์ : suree13@gmail.com
ที่อยู่ :
45/14 ซ.เฉลิมโชติ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี/คหกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 มีนาคม 2528 โรงเรียนบ้านวังตะเคียนวิทยา ครู 2
11 พฤศจิกายน 2547 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาจารย์ 2 ระดับ 7
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษาความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562
2 ศึกษาพฤติกรรมความมุ่งมั่นในการทำชิ้นงานประดิษฐ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
3 การศึกษาความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
5 การศึกษาความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี