กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0860684983
อีเมล์ : oad9@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ครู
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบบูรณาการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2 ชุดการสอนวิชาฟิสิกส์เรื่องของไหล
3 รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่องของไหล วิชาฟิสิกส์ รหัสวิชา ว33205 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี