กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนเคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 0895195419
อีเมล์ : viviefriend@hotmail.com
ที่อยู่ :
-
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ความเข้มข้น ของสารละลาย สำหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่องการเขียนสูตรเคมีของพันธะไอออนิก สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง โมล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL
4 การพัฒนาวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร์และการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจาลองเป็นฐาน เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5 ผลชองการใช้แบบจำลองรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
6 การพัฒนาแนวคิดเรื่องพันธะโคเวเลนซ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคอนสตัคติวิซึม