ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 119 ภาคเรียนที่ 2/2565 - งานห้องเรียนพิเศษ SMTE ค่ายฝึกทักษะวิจัย สวทช.
รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of Basic Education Commission Quality Award OBECQA : 2563
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 11 ภาคเรียนที่ 2/2564 - งานห้องเรียนพิเศษ SMTE ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ประจำปีงบประมาณ 2565 (สพฐ)
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวที่ 1 เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวที่ 2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 - การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประะจำปีการศึกษา 2564
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวที่ 3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2564 - รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 20/2564 - กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2563
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 19/2564 - กิจกรรมการสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ TEOC 6 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 18/2564 - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรโครงการคืนสูตรคูณสู่ห้องเรียน ปีการศึกษา 2563
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 17/2564 - กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ สานสายใยรักน้อง-พี่ ปราจีนกัลยาณี ปีการศึกษา 2563
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 16/2564 - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ECD ม.1-6 ปีการศึกษา 2563
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 15/2564 - กิจกรรมมอบเกียรติบัตรโครงการคืนสูตรคูณสู่ห้องเรียน ปีการศึกษา 2563
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 14/2564 - พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 13/2564 - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 2564