งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (Poster)
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน 2/2564
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน 1/2564
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 64
สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
กิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 64
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 64
สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 64
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 64
สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 64
ค่าร้อยละและแนวโน้มจำนวนครูที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 2560-2563
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 64