งานแผนงานฯ
บันทึกขออนุญาตและอนุมัติใช้เงินดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
ตารางการใช้งบประมาณปีการศึกษา2566
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2566
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
ตัวอย่างตารางเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 65
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
บันทึกขออนุญาตและอนุมัติใช้เงินดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 64
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 64
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 63
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 63
บันทึกขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เงินอุดหนุน 2563
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 63
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 63
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 เงินบำรุงการศึกษา
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 63