งานทะเบียนและวัดผล
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/11 ปี2560 (อ่าน 143) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/10 ปี2560 (อ่าน 138) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/9 ปี2560 (อ่าน 134) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/8 ปี2560 (อ่าน 117) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/7 ปี2560 (อ่าน 106) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/6 ปี2560 (อ่าน 110) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/1-6/5 ปี2560 (อ่าน 122) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/11 ปี2560 (อ่าน 110) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/10 ปี2560 (อ่าน 116) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/9 ปี2560 (อ่าน 110) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/8 ปี2560 (อ่าน 74) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/7 ปี2560 (อ่าน 81) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/6 ปี2560 (อ่าน 80) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/1-5/5 ปี2560 (อ่าน 80) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/11 ปี2560 (อ่าน 78) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/10 ปี2560 (อ่าน 79) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/9 ปี2560 (อ่าน 84) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/8 ปี2560 (อ่าน 80) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/7 ปี2560 (อ่าน 75) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/6 ปี2560 (อ่าน 80) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/1-4/5 ปี2560 (อ่าน 78) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.3/9-3/10 ปี2560 (อ่าน 81) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.3/6-3/8 ปี2560 (อ่าน 80) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.3/4-3/5 ปี2560 (อ่าน 80) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.3/1-3/3 ปี2560 (อ่าน 85) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.2/9-2/10 ปี2560 (อ่าน 84) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.2/6-2/8 ปี2560 (อ่าน 89) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.2/4-2/5 ปี2560 (อ่าน 83) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.2/1-2/3 ปี2560 (อ่าน 86) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.1/9-1/10 ปี2560 (อ่าน 80) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.1/6-1/8 ปี2560 (อ่าน 85) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.1/4-1/5 ปี2560 (อ่าน 80) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.1/1-1/3 ปี2560 (อ่าน 84) 30 พ.ค. 60
ระเบียบโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ว่าด้วยการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พ.ศ. 2560 (อ่าน 378) 08 มี.ค. 60
โครงสร้างรายวิชาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปี2559 (อ่าน 387) 17 ส.ค. 59
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 362) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรศิลปะ (อ่าน 502) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (อ่าน 268) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรแนะแนว (อ่าน 336) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรสังคมศึกษา (อ่าน 293) 25 ก.ค. 59