งานบุคคล
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด_แบบ_1 (อ่าน 28) 20 ม.ค. 66
แบบคำร้องรับรองเงินเดือน / รับรองการเป็นข้าราชการ / ลูกจ้าง (อ่าน 126) 02 ธ.ค. 65
บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร (อ่าน 312) 30 พ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ที่ 203/2565 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน (อ่าน 271) 29 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) (อ่าน 299) 15 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน พนักงานสถานที่ และ คนสวน (อ่าน 246) 12 ต.ค. 65
แบบใบขอยกเลิกวันลา (อ่าน 228) 06 ต.ค. 65
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (อ่าน 333) 06 ต.ค. 65
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร (อ่าน 270) 04 ต.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ที่ 141/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ พนักงานและยามรักษาการณ์ (อ่าน 245) 23 ก.ย. 65
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 219) 23 ก.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ที่ 100/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน (อ่าน 435) 21 ก.ค. 65
หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว15 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รูปแบบการจัดทำไฟล์วิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศน์ (อ่าน 487) 06 ก.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ที่ 85/2565 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน (อ่าน 543) 06 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 322) 04 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 427) 04 ก.ค. 65
แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕) (อ่าน 628) 02 มี.ค. 65
แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มกร (อ่าน 553) 02 มี.ค. 65
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 (อ่าน 786) 21 ก.พ. 65
คำสั่งโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ที่ 153/2564 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน (อ่าน 888) 15 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง กำหนดชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9) (อ่าน 90) 21 ต.ค. 64
คู่มือทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 564) 16 ต.ค. 64
ว9 คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (อ่าน 38) 23 ก.ย. 64
ว10 คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 16) 23 ก.ย. 64
แบบประเมินลูกจ้าง (อ่าน 453) 10 ก.ย. 64
แบบประเมินการปฏิบัติงาน(เลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (อ่าน 585) 10 ก.ย. 64
แบบประเมินพนักงานราชการประจำปี 2564 (อ่าน 511) 06 ก.ย. 64
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน (อ่าน 810) 02 ก.ย. 64
รายงานการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน WFH (อ่าน 765) 21 ก.ค. 64
แบบคำร้องรับรองเงินเดือน / รับรองการเป็นข้าราชการ / ลูกจ้าง (อ่าน 349) 13 ก.ค. 64
ฟอร์ม ID PLAN (อ่าน 691) 05 มิ.ย. 64
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร (อ่าน 555) 03 พ.ค. 64
ประเมินวิทยฐานะ ว.21 (อ่าน 677) 09 เม.ย. 64
บันทึกข้อความการประเมิน_ว21 (อ่าน 502) 03 เม.ย. 64
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 (อ่าน 669) 12 มี.ค. 64
คู่มือสพฐ ว21 (อ่าน 422) 08 มี.ค. 64
คู่มือว21 (อ่าน 448) 08 มี.ค. 64
รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 599) 04 มี.ค. 64
แบบใบลาของบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 735) 14 ธ.ค. 63
ประกาศนับชั่วโมงการปฏิบัติงานสายงานสอนประจำปี2563 (อ่าน 1052) 27 ส.ค. 63
แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 1214) 12 ต.ค. 62
แบบรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563 (อ่าน 1125) 08 ต.ค. 62
แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (อ่าน 1033) 10 ก.ย. 62
เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ (อ่าน 964) 10 ก.ย. 62
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ (อ่าน 898) 10 ก.ย. 62
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน (อ่าน 750) 10 ก.ย. 62
ซักซ้อมความเข้าใจเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (อ่าน 659) 05 ก.ย. 62
แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน ฉบับปรับปรุง 21 ส.ค.62 (อ่าน 623) 21 ส.ค. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใบคำขอ คศ02.10 ครู (อ่าน 787) 13 มิ.ย. 62
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใบคำขอ คศ02.20 ผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 756) 13 มิ.ย. 62