งานประกันคุณภาพการศึกษา
SAR ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 66
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2565
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 65
สรุปผลรายงานประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 65
คู่มือประเมินสมรรถนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 65
มาตรฐานและตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
เล่มรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
สรุปผลการประเมินจุดเน้น
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง ม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะแสวงหาความรู้ ม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะสื่อสารตามช่วงวัย ม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะพหุวัฒนธรมม ม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะชีวิต ม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะคิดขั้นสูง ม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะภาษาอาเซียนม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะภาษาต่างประเทศ สรุป 4 ทักษะ ม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะภาษาต่างประเทศการฟังม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะภาษาต่างประเทศการพูด ม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะภาษาต่างประเทศการเขียน ม.6 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ทักษะอยู่อย่างพอเพียง ม.5 ปี2564
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65