งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ห้องเรียนพิเศษ
    1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ตามหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
    1.2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2.  ห้องเรียนปกติ 
    2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างองค์ความรู้ ทักษะการคิดคำนวณ
    2.2 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการคิดคำนวณ และเสริมทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น
    2.3  แผนการเรียนศิลป์ภาษา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส  
    2.4  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการคิดคำนวณ และเทคโนโลยี
    2.5  แผนการเรียนพลศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะและความสามารถด้านกีฬา

โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 722 ครั้ง