งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ห้องเรียนพิเศษ
    1.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ตามหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
    1.2 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2. ห้องเรียนปกติ
    2.1 แผนการเรียนทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยเน้นพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตและความสามารถเฉพาะด้านของบุคคล
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 1903 ครั้ง