ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๓๔,๘๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๗๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 48 ครั้ง