ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกผลการดำเนินงาน งานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 36.26 KB 4
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 219.81 KB 98
ตัวอย่างการเขียนPLC Word Document ขนาดไฟล์ 70.07 KB 255
แบบรายงานPLCภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ แบบ All in one PC non touch สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 184 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.92 KB 46
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 153
งานบุคคล
ใบลากิจ-ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.31 KB 223
แบบขออนุญาตไปราชการผ่านฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 262
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 449
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 150
งานงบประมาณ
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.33 KB 37
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.01 KB 35
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.24 KB 36
กลยุทธ์องค์กรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 178
สำรวจพัสดุที่ใช้งานอยู่และจะจำหน่าย Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 100
ฟอร์มจ้างไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 53.22 KB 131
ฟอร์มซื้อไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 58.31 KB 156
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (New) Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 243
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 259
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 399
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 239
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 357
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 298
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 262
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 443
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 449
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 307
งานวิชาการ
บันทึกข้อความ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ logbook Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 19
งานกิจการนักเรียน
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.24 KB 57
ทำวัตเย็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.17 KB 1137
งานบริหารทั่วไป
แบบขอยืมเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 80
ขอใช้เงินสวัสดิการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 70
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 181
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 123
แบบขอใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.48 KB 118
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 197
กองทุนเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.67 KB 860
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 158
คำสั่งโรงเรียน
ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 21
ที่ 1/2563 แต่งตั้งครูชาวต่างชาติปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 13