ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 33
งานบุคคล
แบบขออนุญาตไปราชการผ่านฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 3
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (ID Plan) 84
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 153
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.93 KB 109
คู่มือการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ครู ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.43 KB 68
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 65
งานงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 41.56 KB 23
บันทึกข้อความขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 128
ฟอร์มจ้างไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 53.22 KB 40
ฟอร์มซื้อไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 58.31 KB 23
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 76
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมประกอบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 65
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 93
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (New) Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 80
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 95
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 190
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 112
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 166
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 89
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 84
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 127
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 175
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 145
งานกิจการนักเรียน
ทำวัตเย็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.17 KB 272
งานบริหารทั่วไป
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.21 KB 3
แบบขอใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.48 KB 2
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.06 KB 14
เอกสารงานควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.99 MB 44
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 89
กองทุนเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.67 KB 264
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 74