ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 21
งานบุคคล
แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในสมุดประวัติ และ ก.พ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 6
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 27.28 KB 73
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 58
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.95 KB 48
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 28
คู่มือการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ครู ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.43 KB 49
รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.22 KB 73
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 59
รายชื่อบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.77 KB 231
งานงบประมาณ
บันทึกข้อความขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 61
ฟอร์มจ้างไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 52.96 KB 18
ฟอร์มซื้อไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 58.13 KB 10
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 63
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมประกอบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 54
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 80
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (New) Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 73
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 75
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 152
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 100
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 116
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 81
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 79
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 117
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 161
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 138
งานกิจการนักเรียน
ทำวัตเย็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.17 KB 265
งานบริหารทั่วไป
แบบขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 3
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 8
เอกสารงานควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.99 MB 40
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.34 KB 70
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.19 KB 70
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 79
กองทุนเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.67 KB 182
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 67
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 60
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 62
ขอใช้เงินกองทุนสวัสดิการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 75