ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 3
งานบุคคล
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 19
คู่มือการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ครู ว21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 917.43 KB 37
การเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือก"ครูดีศรีปราจีนกัลยาณี" Word Document ขนาดไฟล์ 24.26 KB 36
แบบเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.53 KB 41
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 59
รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70.22 KB 58
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการในราชอาณาจักร Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 125
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 48
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.01 KB 234
มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.13 KB 50
รายชื่อบุคลากรโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.69 KB 193
งานงบประมาณ
บันทึกข้อความขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 139 KB 14
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 48
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมประกอบโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 43
แบบรายงานขอจ้าง ไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 52.62 KB 34
แบบรายงานขอซื้อ ไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 57.65 KB 59
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 68
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.27 KB 57
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 67
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 120
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 91
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 100
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 76
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 76
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 109
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 152
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 133
งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 371.5 KB 116
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.39 MB 136
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 243 KB 118
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 270 KB 123
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 278.5 KB 132
งานกิจการนักเรียน
ทำวัตเย็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.17 KB 251
งานบริหารทั่วไป
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.66 KB 2
แบบขอใช้รถยนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.05 KB 38
เอกสารงานควบคุมภายใน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.99 MB 34
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.34 KB 60
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.19 KB 44
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 61
กองทุนเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.67 KB 77
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 61
แบบการขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 65
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 50
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 52
ขอใช้เงินกองทุนสวัสดิการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 62