ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 219.81 KB 72
ตัวอย่างการเขียนPLC Word Document ขนาดไฟล์ 70.07 KB 230
แบบรายงานPLCภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 76.82 KB 169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ แบบ All in one PC non touch สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 184 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.92 KB 40
ขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อวัสดุ ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 139
งานบุคคล
ใบลากิจ-ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.31 KB 168
แบบขออนุญาตไปราชการผ่านฝ่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 206
แบบขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 426
แบบใบขอยกเลิกวันลา Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 143
งานงบประมาณ
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.33 KB 29
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.01 KB 24
รายการเอกสารเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.24 KB 31
กลยุทธ์องค์กรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 166
สำรวจพัสดุที่ใช้งานอยู่และจะจำหน่าย Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 96
ฟอร์มจ้างไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 53.22 KB 121
ฟอร์มซื้อไม่เกิน 5,000 บาท Word Document ขนาดไฟล์ 58.31 KB 147
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (New) Word Document ขนาดไฟล์ 32.84 KB 227
แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล-การศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 226
แบบฟอร์มการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 389
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.94 KB 221
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 345
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.06 KB 282
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.17 KB 229
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 411
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 383
รายการเอกสารโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.17 KB 295
งานวิชาการ
บันทึกข้อความ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ logbook Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 3
งานกิจการนักเรียน
ทำวัตเย็น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.17 KB 433
งานบริหารทั่วไป
แบบขอยืมเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 64
ขอใช้เงินสวัสดิการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 56
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.07 KB 136
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการสมาคมโรงเรียนปราจีนกัลยาณี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.36 KB 81
แบบขอใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.48 KB 104
ระเบียบการให้ทุน กองทุนเพื่อการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 32.29 KB 179
กองทุนเพื่อการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.67 KB 526
แบบขอยืมพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 151
คำสั่งโรงเรียน
ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 17.27 KB 8
ที่ 1/2563 แต่งตั้งครูชาวต่างชาติปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 16.4 KB 2